Garantivillkor

Garanti (utom USA, Australien, Brasilien)

Den originalprodukt från Sennheiser som du köpt omfattas av 24 månaders garanti. Den begränsade garantin tillfaller endast produkter inom inköpsperioden för Sennheisers nuvarande försäljningsprogram ({//drh.img.digitalriver.com/DRHM/Storefront/Site/sennww/pb/multimedia/PDFFiles/ExtraWarranty/warrantysv.pdf | title=Utökade garantivillkor | text=Utökade garantivillkor %}). Garantiperioden inleds vid datum för inköp av oanvända produkter i nyskick utfört av den första slutanvändaren. Vänligen behåll inköpskvittot (eller garantibeviset) som betalningsbevis. Om du inte kan visa upp betalningsbevis som kan styrkas av din lokala återförsäljare av Sennheiser kommer du att stå som betalningsskyldig för eventuella reparationer. Betalningsbeviset måste uppvisa inköpsdatum och produktnamn.

Om produkten, inom garantitiden, skulle fastställas vara defekt (vid det ursprungliga inköpsdatumet) på grund av felaktiga material eller fabrikationsfel, ska Sennheiser electronic GmbH & Co. KG eller partner, utan kostnad för arbete eller reservdelar, reparera eller (enligt beslut av Sennheiser electronic GmbH & Co. KG) byta ut produkten eller de defekta delarna.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG eller deras partner kan byta ut defekta produkter eller delar mot nya eller renoverade produkter eller delar. Äganderätten på alla utbytta produkter och delar tillfaller Sennheiser electronic GmbH & Co. KG eller deras partner.

Följande fall omfattas inte av ovanstående garanti:

  • mindre fel eller kvalitetsavvikelser som inte påverkar produktens värde eller funktionalitet
  • eventuella tillbehör som medföljt produkten
  • engångs- eller laddningsbara batterier (dessa produkter har kortare livslängd, vilken också avgörs av hur frekvent produkten används)
  • fel som uppstått till följd av felaktigt bruk (t.ex. felhantering, skadegörelse, inkorrekt driftspänning). Korrekt bruk för tillämpning av garantin definieras som bruk av produkten enligt de förhållanden som anges i bruksanvisningen.
  • normala förslitningsskador
  • ändring av Sennheisers produkter utförda av dig själv eller en tredje part utan att Sennheiser skriftligen medgivit ändringens natur och omfång
  • fel på grund av force majeure
  • fel som kunden redan kände till vid inköpstillfället

Garantin gäller ej om reparation eller andra ingrepp utförts på produkten av icke auktoriserade personer eller verkstäder. Garantin gäller ej heller om produktens eller delarnas identifikationsetikett, serienummer eller säkerhetsetikett är skadade eller borttagna. Garantin kan tillämpas i alla länder i världen där rådande lagstiftning inte står i konflikt med våra garantivillkor. Inga garantianspråk utöver vad som fastställts i dessa villkor kommer att beviljas.

Konsumenterna kan ha lagstadgade rättigheter i sina egna länder som inte begränsas av dessa garantivillkor, eftersom garantin styrs av lagstiftningen i det land där konsumenten köpte Sennheiser-produkten. Bestämmelserna i FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor gäller ej för denna tjänst.

Om du vill åberopa garanti, vänligen kontakta din lokala återförsäljare för detaljerade returinstruktioner.

En uppdaterad, världsomfattande lista över samtliga återförsäljare av Sennheiser electronic GmbH & Co. KG hittar du på Internet under fliken .