Vår företagskultur

Vår företagskultur är det som utmärker oss och den definierar hur vi förhåller oss till såväl kollegor som kunder. Den är nära kopplad till vår vision att skapa ljudupplevelser som gör kunderna glada. Tillsammans har vi tagit fram sju företagskulturprinciper som vi följer i vårt dagliga arbete.

Våra kulturprinciper

Allting börjar och slutar med våra kunder.
I varje beslut och i varje steg är de kärnan i vårt beslutfattande. Vi tar hand om våra kunder och strävar efter att förstå deras nuvarande och framtida behov. Vi glädjer dem genom att svara upp mot dessa och överträffa förrväntningarna.

Attityd är vår viktigaste tillgång.
Vi tror att människors kunskap förändras mycket fortare än själva personligheten. Det är därför inställning och tankesätt, som väger tyngre än lysande referenser, måste stämma överens med oss som jobbar på Sennheiser. Det är också därför vi anställer människor som tror på vår kultur och identifierar sig med våra principer – människor som exemplifierar samarbete och som vet att kombinationen av olika perspektiv och åsikter leder till bättre resultat.

Vi tar risker och lär oss av både framgångar och misslyckanden.
Vi fokuserar på lösningar och tar oss snabbt över hinder. Vi utmanar konventioner och har modet att ta risker med en fräsch och framsynt attityd för att skapa vinnande idéer. Vi firar våra framgångar, men vi erkänner också ärligt våra tillkortakommanden.

Vi är alla delaktiga i vår framgång.
Alla på Sennheiser drivs av denna anda av ständig förbättring och personlig tillväxt. Vi identifierar oss med och driver vårt företag framåt genom passion, mod och ansvar. Vi har befogenhet att fatta beslut redan på organisationes lägsta nivå. Vi kan vara överens om att vi inte kommer överens, men när beslut väl är tagna, ansluter vi oss till den överenskomna vägen.

Vi skapar en miljö av tillit, öppenhet och ömsesidig respekt.
Vi bemöter alla på ett ärligt, rättvist och vänligt sätt och inser att vår framgång är beroende av vår samlade expertis. Det är därför vi först försöker lyssna och förstå andra innan vi hävdar vår egen åsikt. Vi stödjer, ger och accepterar konstruktiv feedback och respekterar och uppskattar olika åsikter.

Vi använder vår fulla potential till våra gemensamma mål.
Vi ser bortom hierarki för att kunna uppskatta enastående talang och prestation var den än blommar. Vi förväntar oss att alla gör sitt bästa varje dag. Vi sätter upp ambitiösa mål, både på team-nivå och det personliga planet, för att utveckla de färdigheter vi behöver för att lyckas.

På ledarskapsnivå råder beslutsamhet, empati och engagemang för att befrämja och exemplifiera vår kultur.
I vårt ledarskap strävar efter att exemplifiera de kvaliteter vi gärna ser hos andra: ansvar, öppenhet och beslutsförmåga. Detta gäller oavsett om ledarskapet baseras på högre position eller en tillfällig ledarroll i ett projekt. Inom våra team försäkrar vi oss om, att principerna är en integrerad del av vårt dagliga arbete och tar därmed ansvar för att teamen ska bli framgångsrika.

Jobb och karriär

Jobb och karriär

Identifierar du dig med vår företagskultur? Söker du nytt jobb?
Mer